Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 

 

  • Поврзување на истите со стандардните Windows апликации (Internet Explorer, MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS Power Point, WinFax, DescScan, . . . ).
  • Поврзување на истите со администраторски апликации (за дефинирање на нивоата на пристап до апликации, податоци и до корисниците на локалната мрежа, за архивирање, . . . .).
  • Централно дефинирање и администрирање на локалните профили на информацискиот систем на групи корисници или на поедини корисници.
  • Можност за централно надгледување на сообраќајот на Интегрираниот систем на информации т.е. можност да се анализира на кој компјутер кој корисник во кое време и што работи во рамките на Интегрираниот систем на информации.