Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Евидентирање на вработените со сите матични податоци,
 • евиденција на организациска структура на друштвото,
 • евиденција на систематизација на работни места,
 • пребарување на вработените по сите параметри од кадровските податоци,
 • креирање на извештаи со сопствен избор на содржина во нив,
 • eвидентирање на податоците со можност за употреба на кирилични и латинично писмо,
 • евидентирање на минати работни ангажмани на вработените,
 • евидентирање на доделени отсуства по видови (годишен одмор,принуден одмор,...),
 • евидентирање на сите искористени отсуства по видови,
 • увид во неикористените доделени отсуства,
 • креирање на сите видови решенија, договори, потврди...,
 • архивирање и пребарување на сите видови издадени кадровски документи (решенија, договори, потврди...).