Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • Евидентирање на деца,
  • задолжување на деца,
  • раздолжување на деца,
  • налози за плаќање,
  • картици на деца,
  • спецификација на побарувања по деца и по месеци,
  • прегледи.