Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Евидентирање на невработени,
 • евидентирање на фирми-работодавци,
 • евидентирање на упатени лица на работа - вработување,
 • месечна пресметка на плата на вработените лица и изработка на :
  • пресметка,
  • рекапитулар,
  • персонален данок по општини,
  • вирмани,
  • исплатни листови,
  • платен список,
  • автоматско ажурирање на стаж ,
  • евиденција на кредити и одбитоци,
  • контирање,
  • автоматско генерирање МПИН датотека,
  • автоматско генерирање ПДД_ГИ датотека и извештај,
  • годишни извештаи,
  • прегледи за Државен завод за статистика,
 • дигитален запис за уплати по банки,
 • изработка на фактури по фирми,
 • изработка на многубројни прегледи аналитични или збирни.