Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Фактурирање на издадените испратници во магацинот на големо,
 • можност за фактурирање со рабат по одредени артилкли или со рабат по одредени купувачи,
 • пребарување на фактури според број, датум, деловен партнер,...
 • сторнирање на фактура,
 • поништување на фактура,
 • лагер листa,
 • материјални и финансиски картички,
 • спецификации,
 • рекапитулари,
 • реализации,
 • пресметки и други прегледи по различни критериуми и според различен избор на услови за селекција,
 • автоматскo генерирање податоци во материјално сметководство и налози со исконтирани ставки во финансово сметководство.