Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Налози:
  • пребарување по: вид, број, датум, заклучен или не, по вработен кој го изработил,...
  • дневник на налози,
 • картици :
  • аналитички (со шифра или без шифра),
  • синтетички,
  • на отворени побарувања и обврски,
  • на  затворени побарувања и обврски,
  • на расходни шифри,
  • на отворени ставки за компензации,
 • спецификации (денарски или девизни)
  • по конта,
  • по деловни партнери,
  • по расходни шифри,
  • на отворени и/или на затворени побарувања и обврски),
 • брутобиланс,
 • заклучен лист,
 • преглед на биланс на успех,
 • евиденција на отворени и затворени побарувања и обврски,