Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Набавка,
 • амортизација,
 • ревалоризација,
 • отпис во тек на година,
 • отпис по попис,
 • попис со преносен терминал,
 • автоматски пренос на податоци кон  преносен терминал,
 • автоматско превземање на податоци од извршен попис од преносен терминал,
 • извештаи за извршен попис,
 • инвентарна книга,
 • картици со историја на основни средства,
 • прегледи по различни критериуми – по локации, по организациски единиици, по добавувачи, по конта, по амортизациски групи, по налози на книжење...
 • автоматско генерирање налог со исконтирани ставки во финансово сметководство.