Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 

Бидете секогаш подготвени да се презентирате со квалитетно подготвен материјал пред вашите потенцијални бизнис партнери. Креативно осмислениот и изработениот електронски материјал ќе ја подигне комуникацијата со вашите партнери на повисоко ниво. Ќе ви помогнеме достојно да се претставитена семинари, конгреси, симпозиуми ...