Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • Евидентирање на прометот по корисник на услугата,
  • евидентирање на прометот по вработен на корисник/фирма,
  • сметки,
  • дневни и месечни анализи по корисници и артикли,
  • фактури по корисници или фирми.