Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • Евидентирање на налози за пренос до Трезорскиот систем на РМ по видови и намена,
  • евидентирање на реализирани и нереализирани налози за пренос до Трезорскиот систем на РМ по видови и намена,
  • изработка на електронски запис на налозите за пренос до Трезорскиот систем на РМ според првилата кои се пропишани во Трезорскиот систем на РМ,
  • анализи и прегледи по различни критериуми на селекција.