Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Деловодник,
 • пребарување по различни критериуми :
  • основен број,
  • архивски знак,
  • предмет,
  • датум на прием,
  • испраќач,
  • шифра, број и датум на документ,
 • интерна доставна книга,
 • разведување на :
  • документарен материјал со рокови,
  • архивска граѓа од трајна вредност.