Обука за ученици, студенти и возрасни за постигнување што подобри резултати во наставата по математика и информатика во основните и средните училишта, како и на студенти кои имаат потреба од дополнителни часови.
 
s