Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 

 

  • Автоматизирање на сите активности во фирмата со поединечни информатички модули.
  • Информации на достап на менаџментот во моментот на нивното создавање.
  • Информации кои се однесуваат на работењето на фирмата (финансиски или материјални показатели, побарувања и обврски) или пак лични податоци (кадровски податоци, права или обврски).
  • Можност за користење на поедини помошни алатки (конверзија на валути, амортизациони планови, пресметка на камати, понуда со ценовник, мени на ресторанот...).
  • Можност за достап до информациите во канцеларија но и надвор од неа со пренослив компјутер.
  • Интегрирање на поедините модули од информацискиот систем во функционална целина (без редундантност на податоците т.е. сите податоци сместени само на едно место, а корисниците приоѓаат кон нив во согласност со привилегиите и правата кои им се доделени).
  • Тесна релациска врска меѓу поедините компоненти (апликации и податоци) со што максимално се обезбедува усогласеност и исправност на податоците.