Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • Прием и излез со постојана контрола и увид во залиха (приемница, повратница, сторна приемница, испратница, преносница, требување, сторна испратница),
  • автоматски пренос во магацин на мало (дисконт или продавница),
  • лагер листa,
  • материјални картички,
  • спецификации,
  • рекапитулари,
  • реализации,
  • прегледи по различни критериуми и според различен избор на услови за селекција,
  • автоматизација на попис,  
  • автоматскo генерирање податоци во материјално сметководство и налози со исконтирани ставки во финансово сметководство.