Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • Задолжување на подмагацини/патници/дистрибутери од магацин на мало,
  • раздолжување на подмагацини/патници/дистрибутери со фактурирање според направените нарачки или со сметки за издадената роба во готово,
  • лагер листа на подмагацинот/патникот/дистрибутерот,
  • материјални и финансиски картички на артиклите,
  • спецификација на артиклите,
  • автоматизација на попис на подмагацинот/патникот/дистрибутерот,
  • рекапитулари на магацинот и на секој подмагацин/патник/дистрибутер,
  • преглед на реализација на магацинот и на секој подмагацин/патник/дистрибутер,
  • прегледи по различни критериуми и според различен избор на услови за селекција,
  • автоматскo генерирање податоци во материјално сметководство и налози со исконтирани ставки во финансово сметководство.