Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Автоматски прием од магацин на големо,
 • директен прием од деловен партнер,
 • излез со фискална сметка,
 • излез со испратница/фактура,
 • евидентирање на излез на групи корисници од други фирми,
 • фактурирање на групите корисници од други фирми,
 • задолжување и раздолжување на подмагацини (дистрибутери),
 • фактурирање од магацинот или од подмагацините,
 • нивелација на залиха,
 • нивелација во продажба,
 • лагер листи на целиот магацин и на подмагацините,
 • материјални и финансиски картички на артиклите,
 • калкулација,
 • приемен лист,
 • евиденција во трговија,
 • автоматизација на попис на магацинот и на подмагацините,
 • спецификација на вкупниот долг на секој корисник,
 • преглед на реализација од сметки во готово,