Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Пресметка (работници, функционери),
 • рекапитулари,
 • автоматско ажурирање на стаж (обичен, бенефициран)
 • исплатни листови,
 • платен список (за сите, по организациски делови),
 • преглед на персонален данок по општини,
 • евиденција на кредити и одбитоци,
 • прегледи на кредити по кредитори,
 • прегледи на одбиени чланарини и други одбитоци,
 • генерирање налог за финансово сметководство,
 • автоматско генерирање МПИН датотека,
 • автоматско генерирање ПДД_ГИ датотека и извештај,
 • годишни извештаи,
 • прегледи за Државен завод за статистика,
 • автоматско генерирање на Ф1 датотека (за буџетски корисници),
 • автоматско генерирање на електронска датотека на налози за Трезорскиот систем на РМ (за буџетски корисници),
 • спецификација по расходни конта (за буџетски корисници).