Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
 • Материјално сметководство директно поврзано (online) со магацин на големо
  • материјални картички,
  • финансиски картички,
  • спецификации,
  • увид во оригиналните приемници,
  • испратници, требувања, повратници, фактури, одобрувања,
  • пресметки,
  • пописни листи.
 • Материјално сметководство директно поврзано (online) со дисконт/продавница/амбулантна продажба
  • материјални картички,
  • финансиски картички,
  • спецификации,
  • трговска евиденција,
  • увид во оригиналните приемни листови,
  • испратници, сметки, требувања, повратници, фактури, одобрувања,
  • реализации,
  • пописни листи.