Цели
Магацин на големо
Големопродажба
Дисконт
Продавница
Амбулантна продажба
Финансиско сметководство
Материјално сметководство
Основни средства
Човечки ресурси
Плата
Архива
Присуство на работа
Ресторан
Агенција за вработување
Детска градинка
Трезор
Изработка на презентации
Web дизајн
Благајна
Менаџерски портал
Мониторинг
 
 
  • преглед на реализација од сметки на корисници од други фирми,
  • рекапитулари,
  • прегледи по различни критериуми и според различен избор на услови за селекција,
  • автоматскo генерирање податоци во материјално сметководство и налози со исконтирани ставки во финансово сметководство.